1. Anasayfa
  2. İzmir Avukat
  3. Terekenin Tespiti Davası ve İzmir Gayrimenkul Davalarına Bakan Avukatlar

Terekenin Tespiti Davası ve İzmir Gayrimenkul Davalarına Bakan Avukatlar

terekenin tespiti davası izmir gayrimenkul avukatı

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin tespiti davası, miras bırakanın ölümünün ardından  mal varlığından emin olunamadığı ya da sağ kalan yasal mirasçılar tarafından tespit edilemediği durumlarda murisin bırakmış olduğu aktifler ve pasifleri belirleyebilmek adına Türk Medeni Kanunu 589. Madde ve devamında düzenlenmiş bir dava türüdür. İzmir Gayrimenkul davalarına bakan avukat Av.Barış KETBOĞA, TEREKENİN AKTİF VE PASİF DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASINDA hataya düşülmemesinin altını çizmektedir. Tereke, gerçek bir kişinin ölümünden önceki maddi mal varlığını oluşturan unsurları niteleyen hukuki bir terim olmakla birlikte menkul, gayrimenkul, para gibi mallar aktifleri oluştururken,  murise ait borç ve masraflar da pasifleri oluşturmaktadır.

Terekenin tespiti davası, delil tespiti niteliğinde bir davadır.  Miras bırakanın ve yasal mirasçıların hak kaybına uğramasını önleyen bir dava olduğundan ancak mirasçılar tarafından açılabilecektir. Terekenin tespiti davasının amacı, bir koruma önlemi olarak ve murisin ölümü itibari ile terekeyi oluşturan unsurları belirleyerek olası ihtilaflarda delil niteliğinde bir kaynak oluşturmaktır.

İzmir Miras Davalarına Bakan Avukatlar

Terekenin tespiti davası ile  resmi kurumlardan murisin taşınır ve taşınmaz malvarlığına ilişkin müzekkere yazılarak terekenin tespiti istenecektir. Miras bırakanın gayrimenkullerini tespit amaçlı ilgili tapu ve kadastro müdürlüğüne, bankadaki hesaplarına dair ilgili bankalara ve taşınır olarak aracının olup olmadığına ilişkin bilgi edinebilmek için trafik tesciline müzekkere yazılması talep edilebilecektir. Miras bırakanın aktif ve pasifleri tespit edildikten sonra mirasa dair tereke hesaplamasında uzman bilirkişi tarafından rapor düzenlenecektir. Tereke tespit edildikten sonra mirasın açıldığı tarihteki fiyatlara göre değerlendirmesi yapılarak parasal olarak miktarın tespiti gerekecektir.

Mirasçılardan birinin tereke üzerinde diğer mirasçıları hak kaybına uğratacak  kötü niyetli işlemler yapmasını önlemek amaçlı ihtiyati tedbir talebinde de bulunulabilecektir. Talepte bulunulmasa dahi mahkeme tarafından re’sen ihtiyati tedbire karar verilmesi de mümkün olabilmektedir. Buna ek olarak taraflarca terekeye bir temsilci atanması ve mirasın paylaştırılması yönünde karar verilmesi de talep edilebilmektedir.

İzmir Miras Avukatı Barış KETBOĞA

Terekenin tespiti davası çekişmesiz bir yargı işi olduğundan görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme olarak ise miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesinde açılmalıdır. Türkiye’ de yerleşim yeri bulunmadığı takdirde ise nüfusa kayıtlı olduğu yerde açılmalıdır. Örneğin miras bırakanın ölmeden önceki son yerleşim yeri Bayraklı/ İzmir ise terekenin tespiti için İzmir’deki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmalıdır.

Terekenin tespiti murisin ölümünün ardından mal varlığını tespit amaçlı bir dava olduğundan miras bırakanın ölümü öncesinde açılamayacaktır. Terekenin tespiti davasına ilişkin herhangi bir hak düşürücü ya da zaman aşımı süresi mevcut olmadığından her zaman açılabilen bir davadır. Bu konuda hukuki yardıma ihtiyaç duyduğunuz takdirde dava şartlarına ilişkin ve terekenin tespiti davası açmak için ofisimize başvurabilirsiniz.