İdari Davaları Avukatı

izmir idari davası avukatı

İzmir İdari Dava Avukatı

İdari dava türleri

 1. İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,
 2. İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,
 3. Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar”.

Olarak ayrılmaktadır.

Bireylerin hukuka aykırı işlemler ve eylemler nedeniyle söz konusu işlemlerin iptali için yine idari eylemler nedeniyle uğramış olduğu mağduriyetlerinin giderilmesi için idari yargıda açmaları gereken davaya idari dava denilir. İzmir idari davalara bakan avukatlar hukuk büromuzda istihdam edilmektedir. İdari dava avukatı olarak idari bir davaya örnek verecek olursak, bir öğrencinin sınav sonucunun hukuka aykırı olduğu kanaatinde olması halinde açacağı dava, bir memurun hakkında verilen disiplin cezasına ilişkin dava, memurların atama ve nakillerine ilişkin işlemlerin iptali için açacakları davalar, idare tarafından yapılan imar işleminin ve yıkım kararının iptali için açılacak tüm bu davalar idari dava olup idari yargıda görülecektir.

Kamu hukukunun bir alt dalı olan idare hukuku, genel ve geniş anlamda idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kurallarının bütününe denir. İdari hukukundan doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir.

İdari Davalar

 • Görevden uzaklaştırmaya ilişkin idari davalar
 • Tayin davaları
 • Meslekten ihraç idari davaları
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan idari davalar
 • Atama ve atamama işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Öğrenim özrü nedeniyle atama talebine ilişkin idari davalar
 • İlk atama, göreve başlama ve yeniden atama idari davaları
 • Eş özrü nedeniyle atama idari davaları
 • Rotasyon nedeniyle yapılan atama idari davaları
 • Norm kadro nedeniyle atama idari davaları
 • Sicil iptal davaları
 • Geçici görevlendirmeye ilişkin idari davalar
 • Silah taşıma ruhsatı verilmemesine ilişkin idari davalar
 • Pasaport iptaline ilişkin idari davalar
 • Rekabet hukukuna ilişkin idari davalar
 • Denklik verilmemesine ilişkin idari davalar
 • Lojman işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Müstafi sayılma ve istifa işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Gümrük hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin idari davalar
 • Sağlık özrü nedeniyle atama idari davaları
 • Sınav sonucuna göre görevde yükselme sonucu yapılan atama idari davaları
 • Muvafakat verilmemesi nedeniyle atamama idari davaları
 • Disiplin cezalarına ilişkin idari davalar
 • Uyarma cezası idari davası
 • Kınama cezası idari davası
 • Aylıktan kesme idari davası
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması idari davası
 • Memurluktan çıkarma idari davası
 • Memurların parasal haklarına ilişkin idari davalar
 • Memur özlük haklarına ilişkin idari davalar
 • İntibak, ek gösterge ve kademe derece ilerlemesine ilişkin idari davalar
 • Emeklilik işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin idari davalar
 • Çalışma süresi, nöbet ve mesaiye ilişkin idari davalar
 • Sağlık, yemek yardımı ve izin ile ilgili idari davalar
 • İmar planı değişikliğinden kaynaklanan idari davalar
 • İmar uygulamasından kaynaklanan idari davalar
 • Yapı ile ilgili idari davalar
 • Yıkım işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • İmar para cezasına ilişkin idari davalar
 • İmar barışı ve yapı kayıt belgesine ilişkin idari davalar
 • Kentsel dönüşümden kaynaklı idari davalar
 • Mecburi hizmete ilişkin idari davalar
 • Yükseköğretim işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Üniversite öğrencilerine ilişkin idari davalar
 • Tıbbi müdahaleden kaynaklanan tam yargı davaları
 • Manevi tazminat davaları
 • Emniyet hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Karayollarına ilişkin tam yargı davaları
 • Terörle mücadele konusunda tam yargı davaları
 • Belediye hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Emniyet hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Kusursuz sorumluluktan kaynaklı tam yargı davaları
 • Genel ve düzenleyici işlemlerin iptaline yönelik idari davalar
 • Kamulaştırma davaları
 • Ecrimisil işlemlerinden kaynaklı idari davalar
 • Maden idari davaları
 • İşyeri açma ve ruhsat alma işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Özel güvenlik görevlilerine ilişkin idari davalar

İzmir İdare Davaları Avukatı

İdare hukuku, kişilerin, devletin ilgili idari kurumları ile yaşamış olduğu hukuki uyuşmazlıklarda; idarenin üstün yetkisine karşılık kişinin hak ve özgürlüklerinin korunması amacını güden hukuk dalıdır. İzmir idare davalarına bakan avukatlar bu tanımlamalara aşinadır. İdare hukuku alanına giren konular; genellikle idarenin vatandaşlar aleyhine tesis etmiş olduğu idari işlemlere karşı açılan iptal davaları ile idarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla açılan tam yargı davalarıdır. Bunun yanında kamulaştırma davaları ile idari sözleşmelerden doğan davalar da idare hukukunun alanına giren diğer dava türleridir.

İdare hukuku ve idare davaları, genel itibari ile anayasaya ve ilgili mevzuata hakimiyet ve tecrübe gerektiren bir hukuk dalıdır. İdare hukukunda ve idari davalara ilişkin  tek bir mevzuat bulunmaz. Uyuşmazlığın tarafı olan idari kuruluşa göre kurallar ve mevzuat değişiklik göstermektedir. Hak kayıplarına meydan verilmemesi için mevzuata hakim, alanında uzman ekibi ve avukatları bulunan Ketboğa Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nu tercih edebilirsiniz.

İptal Davası Nedir?

İdare mahkemelerinde görülen davalar;

 • İptal davaları
 • Tam yargı davaları
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar

İptal davası, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için açılan davalardır.  İptal davası açılabilmesi şartları önemlidir ve idareye karşı dava açan avukatlar ve İzmir idari davalara bakan avukatların çözümlemesi sonucu bu sebep ve sonuçlar tespit edilir.

Tam Yargı Davası Nedir?

Tam yargı davası; İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakların zedelenmesine karşı açılan davlardır. Tam yargı davaları, idari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları ihlal edilenler tarafından açılan ve idarenin kamu hukuku kurallarına göre sorumluluğu kapsamında doğan zararın tazminine veya hakkın geri verilmesine konu edilen idari dava türüne denir.

İdari Yargı Nedir?

İlk derece mahkemeleri; idare ve vergi mahkemeleridir. Bu mahkemelerin görevleri,2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ise ikinci derece yargı merciidir. Yani İdare Mahkemeleri tarafından verilen kararlar istinaf kanun yolu ile Bölge İdare Mahkemesine götürülür.

Genel idari yargıda yüksek mahkeme ise Danıştay’dır. Anayasa’nın 155. Maddesi kapsamında; Danıştay, idare mahkemeleri tarafından verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Keza Kanunda belirtilen belli davalara ilk ve son derece sıfatıyla bakmakla görevlidir.

İzmir İdari Avukatı Nedir?

İzmir idari davalara bakan avukatlar, İzmir ve civarında özellikle İzmir Barosuna kayıtlı avukatlar. İzmir idari davalarına bakan avukatlar, Türkiye’nin tüm illerinde ki idari davalara da bakabilmektedir.

En İyi İdare Avukatı İzmir

İzmir en iyi idare avukatları, müvekkilleri tarafından özenle seçilmelidir. İzmir’de idare davalarına bakan avukatların ve hukuk bürolarının aldığı davalar o avukatların tecrübeleri seviyesindedir. Bu nedenle İzmir en iyi idare mahkemelerine bakan avukat arayışınızda bu kriterleri önemsemelisiniz.

En İyi İdare Mahkemeleri Avukatı Kimdir?

İdari davalarında uzmanlık önemlidir. Hiç bir avukat kendisine, “en iyi idari dava avukatı” unvanı vermemelidir, veremez. İzmir idare davalarına bakan avukatlar genelde idare davlarında uzmanlaşmışlardır. Bizimle iletişime geçerek ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Hukuk büromuz, her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış en iyi hukukçu ve avukatlardan oluşmaktadır.

İdari Dava Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

İzmir’de idari davalarına bakan avukatlar açısından idari avukatı tutulmasını tavsiye ederiz. İdare hukuk sisteminde avukatla temsil zorunluluğu yoktur.

Ketboğa Hukuk Bürosu ve Av.Barış KETBOĞA olarak uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Hizmetlerimiz