İzmir’de Gayrimenkul Avukatı

izmir kira tahliyesi avukatı

Taşınmazın Tahliyesi Kararı Nasıl Uygulanır

İzmir’de Taşınmazın Tahliyesi Kararı Nasıl Uygulanır?

Tahliye kararının uygulanabilmesi için, iki yol izlenebilir. Bir kira dönemi içinde ödenmeyen kiralar için, iki kez haklı ihtarda bulunulur. Herhangi bir şekil şartı olmamasına rağmen, ihtar içeriğinin, noterde yapılması önemlidir.

İzmir’in En İyi Avukatları

İzmir’in en başarılı Hukuk Büroları bu yolu tercih etmezler çünkü bu yol biraz daha uzun ve zahmetlidir. Diğer yandan ödenmeyen kira borçlarına ilişkin, tahliye talep edilerek icra takibinin başlatılması daha kolay ve pratiktir. Böylece borçlu taraf temerrüde düşürülerek, tahliye edilmesi sağlanır.

İzmir’de Taşınmazın Tahliyesi Davası Nasıl Açılır?

Kira bedelinin ödenmemesi durumunda mal sahibi, Türk Borçlar Kanunu ile, İcra ve İflas Kanunu’na göre, tahliye davası açabilir. Bunun için kira bedelinin ödenmemesine karşılık ilamsız icra yolu açıktır. Karşıya’nın ve Bornova’nın en iyi avukatları, Karşıyaka’nın ve Bornova’nın en başarılı, Tuttuğunu koparan avukatları her seçeneği zorlayarak Tahliye kararı almayı başarılar. Mal sahibi, kiracıya karşı, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açabilir. Dava sonucunda, ilam icraya konularak, taşınmazın tahliyesi istenebilir. Aynı zamanda mal sahibi, kira süresinin bitmesi durumunda da direkt olarak, icra dairesi vasıtasıyla, taşınmazın tahliyesini isteyebilir. Taşınmazın tahliyesi davası açmak için, konusunda uzman ve deneyimli Avukat Rahmi Barış KETBOĞA ile görüşebilir, icra takibi başlatmak için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayabilirsiniz.

İcra İflas Kanunu’na Göre Taşınmazın Tahliyesi Kararı Nasıl Uygulanır?

Türk Borçlar Kanunu uyarınca tahliye davası özel hükümler çerçevesinde açılabileceği gibi, taşınmazın tahliyesi kararı nasıl uygulanır konusunda, İcra ve İflas Kanunu uyarınca da tahliye davası açılabilir. İcra İflas Kanunu’na göre, iki şekilde tahliye kararı alınabilir. Buna göre; Kira bedelinin ödenmemesi durumunda tahliye, Kira süresinin bitmesi durumunda tahliye, İzmir en iyi boşanma avukatı ya da izmir en iyi ceza avukatı bu davaları açabalir. Ancak iki şekilde de alınabilen tahliye kararında, bazı ispatların da yapılması gerekir. Kiralanan taşınmazın tahliyesi durumunda; kira bedeli ödenmez ya da kira süresi bitmesine karşılık, mal sahibi bazı olumsuzluklar yaşayabilir. Bu olumsuzluklar, zorla yerine getirme (cebri icra) şeklinde giderilir. Mal sahibi, tahliye takibinde hem taşınmazın tahliyesi hem de kira bedelini aynı anda isteme hakkına sahiptir. Bu konuda da İcra Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler sürdürülür. İzmir’in dalında uzman avukatları bu yöntemle tahliye talebinde bulunurlar.

İcra İflas Kanunu’na Göre Kira Bedeli Ödenmemesi Durumunda Tahliye Nasıl Yapılır?

Mal sahibi; kiracısının kira borcunu zamanında ödememesi durumunda, direkt olarak İcra Müdürlüğü’ne başvurabilir. Böylece ihtarlı ödeme emri gönderilerek, kira bedelinin en geç 30 gün içinde ödenmesi istenir. İzmir’in en iyi avukatları bu hususu hiç tartışmaz. Burada dikkat edilmesi gereken konu; kiracının kira borcuna itiraz hakkı olduğudur. Kiracının itiraz hakkı ise 7 gündür. Bu süre içinde kiracı herhangi bir itirazda bulunmazsa, öngörülen süre içinde borcu ödemesi gerekir.

İzmir’in en deneyimli ağır ceza avukatı bu açıdan dava açabilir. Mal sahibinin, kiracının itiraz hakkını kullanmaması ve ödeme yapmaması durumunda, ihtar süresi bittiği andan itibaren, 6 ay içinde İcra Mahkemesi yoluyla İzmir’de tahliye talebi vermelidir. İzmir’de İlamsız Tahliye Takibi Nasıl Yapılır? Taşınmazın tahliyesi kararı İzmir’in en iyi avukatları nasıl uygulanır konusunda kiracının 7 günlük itiraz süresini kullanması durumunda, icra hukukunda itirazı boşa çıkarma yollarına başvurulur. İlamsız tahliye takibi, genel haciz ile yapılan tahliye takibiyle aynıdır. Bu yüzden kira alacağının tahsil edilebilmesi için, icra takibi sırasında tahliye talebi de yapılmış olmalıdır.

Karşıyaka’nın en deneyimli avukatları bu sebeple dava açmaktan çekinmezler. Takip talebinde tahliye talebinin bulunmaması, mal sahibinin, İcra Mahkemesi’nden tahliye istemesini engeller. Tahliye icra takibi yapılabilmesi için de kira sözleşmesinin bulunması şarttır. Buradaki önemli nokta; adi yazılı kira sözleşmesinde imzanın inkâr edilme olasılığı ya da sözlü akit durumunda sözün inkâr edilmesi durumunda, mal sahibi, tahliye isteminde bulunamaz. Bu durum uyuşmazlık halini ortaya çıkardığı için, mahkemeye başvuru yapılır. İzmir’de Kiracı Borcunu Ödemezse Hangi İşlem Uygulanır? Tahliye kararının çıkarılması için, mal sahibinin takip talebinde, alacağı kira bedelini göstermesi gerekir. Böylece İcra Dairesi, borçlu kiracıya ihtarlı ödeme emrini gönderebilir. Kiracı 7 günlük itiraz hakkını kullanmazsa, mal sahibi tarafından talep edilen kira borcu ve takip kararı kesinleşmiş olur. Ancak kira takip kararının kesinleşmiş olmasına rağmen, mal sahibi tarafından haciz ya da tahliye yoluna başvurulmaz. Bunun sebebi, borçlu kiracının, 30 günlük ödeme süresidir. Mal sahibi, İcra Dairesi’nin verdiği 30 günlük süreyi beklemelidir. Sürenin bitiminde borçlu kiracı tarafından borcun ödenmemesi durumunda; Mal sahibi, İcra Mahkemesi yoluyla, kiracının tahliyesini isteme hakkını kazanır. Bornova en iyi boşanma avukatı Alacağın tahsili amacıyla, kiracının malları üzerinden haciz işlemi başlatabilir. Diğer yandan borçlu kiracının, 30 gün içinde borcunu ödememesi ve 7 günlük itiraz hakkını kullanmaması durumunda, sürenin bitiminden itibaren 6 ay içinde İcra Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulunulmalıdır.

İzmir’de Açılan Tahliye Davası Süreci Nasıl İşler?

Taşınmazın tahliyesi kararı nasıl uygulanır sürecinde açılan tahliye davasında, kira sözleşmesinin yazı olması şartı yoktur. Mal sahibinin elinde, yazılı bir kira sözleşmesi olmasa da tahliye davası açabilir ve aynı zamanda cebri icra işlemlerini sürdürebilir. İzmir’in En iyi boşanma avukatı. Ancak yazılı bir sözleşmenin bulunması, mal sahibi açısından, durumun ispatı için önemlidir. Tahliye davası sonucuna göre, kiracının tahliyesi kararı çıksa da mal sahibi tarafından hemen tahliye işlemleri yapılmaz. Verilen kararın kesinleşmesi ve tahliye işlemlerinin yapılabilmesi için karar, borçlu kiracıya tebliğ edilmeli ve tebliğ tarihinden itibaren 10 gün geçmelidir. Kiracıya yapılan karar tebliğinin ardından geçen 10 günlük süre sonunda tahliye gerçekleştirilir. Tahliye kararında; borçlu kiracı 3 aylık kira bedeli vermek üzere, icranın geri bırakılması yoluna başvurma hakkına sahiptir. İzmir’de İcra İflas Kanunu’na Göre Kira Süresinin Sona Ermesiyle Tahliye Nasıl Yapılır? Taşınmazın tahliyesi kararı nasıl uygulanır konusunda ikinci bir yol, kira sözleşmesinin sona ermesiyle tahliye istemidir. Böyle bir durumda, mal sahibinin elinde yazılı bir kira sözleşmesi ya da tahliye taahhüdünün bulunması gerekir. Kira sözleşmesinin süresinin bitmesiyle tahliye isteminde, sözlü bir anlaşma geçerli olmaz. Konut ya da çatılı işyeri konumundaki yerlerde kiracının tahliyesinde, kira süresinin bitmesi ve yazılı bir sözleşme olması da yeterli bulunmaz.

İzmir’in en iyi kira avukatları bu sayılanları iyi bilir. Kira süresinin sona ermesiyle tahliye yapılması için, yazılı kira sözleşmesinde, kiralama süresinin bitiminde tahliye taahhüdünün yapılacağı maddesinin de bulunması şarttır. Yazılı bir kira sözleşmesi olmasa da bir tahliye taahhüdünün yapılmış olması yeterlidir. Kira Süresi Bitimiyle Tahliye Ödeme Emri Nasıl Gönderilir? Mal sahibi ile kiracı arasında yapılan sözleşmede, yazılı tahliye taahhüdünün verilmiş olması gerekir. Kira süresinin bitmesiyle birlikte istenilen tahliyede, icra Dairesi tarafından ödeme emri yerine, tahliye emri gönderilir. Tahliye emriyle birlikte kesinleşen takip süreci başlar. Mal sahibinin kira sözleşmesini yenilemek istememesi durumunda, sürenin bitiminden itibaren 1 ay içinde kiracının tahliye işlemleri başlatılır. Tahliye talebinin yanında yazılı kira sözleşmesi ve tahliye taahhüdü, İcra Müdürlüğü’ne verilir. Kiracı 7 günlük itiraz hakkını kullanabilir. Kiracının açıkça ve imzayı reddetmesi durumunda, İcra Mahkemesi, imza incelemesi yapmaz. Kiracının verilen 7 günlük süre içinde itiraz etmemesi ya da itiraz hakkını kullanarak, mal sahibinin itirazı kaldırması durumunda, İcra Dairesi, kiracıyı zorla çıkarma işlemine başlar. Zorla çıkarma işlemi ise yine, tahliye emrinin tebliğinden itibaren 15 günlük bir süre sonunda yapılır.

İzmir’de Taşınmazın Tahliyesi Kararı Nasıl Uygulanır;

Hangi Mahkeme Görevlidir?

Taşınmazın tahliyesi kararı nasıl uygulanır konusunda yetkili mahkemeler, İcra Hukuk Mahkemeleri’dir. Taşınmazın Tahliyesi Kararı Nasıl Uygulanır; Taşınmazın Tahliyesi Dava Süreci Ne Zamana Kadar Sürer? Taşınmazın tahliyesi davalarında itirazın kaldırılması ve tahliyesi davası görülür. Dava basit yargılıma usulüne göre yapılır. Genellikle ilk duruşmada karar veriliyor olsa da İcra Mahkemeleri’nin yoğunluk derecesine göre, çoğunlukla 3-4 aylık bir zaman diliminde dava karara bağlanır.

Konusunda uzman ve deneyimli Avukat Rahmi Barış KETBOĞA (TIKLANIR TELEFON NO SEMBOLÜ) ile iletişime geçerek, taşınmazın tahliyesi kararı davalarınızda profesyonel destek alabilir, sürecin daha sağlıklı işlemesini sağlayabilirsiniz.